Windows Desktop Gadgets 2.0

Windows Desktop Gadgets 2.0

PainteR – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

Windows Desktop Gadgets là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi PainteR.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Desktop Gadgets là 2.0, phát hành vào ngày 10/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/09/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0, được sử dụng bởi 73 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Desktop Gadgets đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Desktop Gadgets đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Desktop Gadgets!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Windows Desktop Gadgets cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản